Föreningen

Områdets moderna utveckling kan man säga börjar 1904 respektive 1935, då Stockholms stad började förvärva mark för stadsplanering och bebyggelse. Under åren 1948-1950 var det klart för inflyttning i radhusen på Utflyktsvägen, Rastvägen samt Tyska Bottens väg. Radhusen och punkthusen byggdes och ägdes av arkitekt Erik Dahl. 1989, några år efter Erik Dahls död, köptes radhusen av medlemmarna i den nybildade bostadsrättsföreningen Paradiset. Det kan noteras att i början av seklet fanns här ett trädgårdsmästeri från vilket många träd och annan växtlighet härrör.

Fastigheterna har sedan 2011 högsta K-märkningsklass och ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan. Detta innebär att särskild hänsyn skall tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde. Byggnadernas kulturhistoriska värde får inte förvanskas genom ombyggnad eller andra förändringar. För att kunna bevara den vackra karaktären i området är det även viktigt att det finns vissa riktlinjer för vilka planteringar som bör göras och hur träd och buskar bör skötas.